XV Ogólnopolskiego Festiwalu im. Jonasza Kofty

2021-02-22

XV  Ogólnopolskiego Festiwalu im. JONASZA KOFTY

„MOJA WOLNOŚCI” 2021

organizator:

Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów

ul. Góralska 3/38

01-112 Warszawa

tel. 726 55 60 12

jerzy.mamcarz@wp.pl

oraz:

Centrum Promocji Kultury w dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy

ul. Podskarbińska 2

03-833 Warszawa

tel. (22) 277 08 20

sekretariat@cpk.art.pl

 

1. Ogólnopolski Festiwal im. Jonasza Kofty „Moja Wolności” organizowany przez Stowarzyszenie Warszawska Scena Bardów oraz Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy jest otwartym konkursem wokalnym dla zespołów oraz  solistów  profesjonalnych  i  amatorów.

2. Uczestnikami konkursu mogą być osoby dorosłe oraz młodzież od lat 16.

3. Nieletni uczestnicy konkursu mają obowiązek przebywania pod opieką instruktorów lub opiekunów.

4. Wykonawcy zobowiązani są do wykonania min. jednego utworu autorstwa Jonasza Kofty.

5.Podczas festiwalu uczestnicy zaprezentują dwa utwory słowno-muzyczne:

a) autorstwa Jonasza Kofty (w czasie konkursu  istnieje  możliwość  zaprezentowania własnej muzyki do utworów Jonasza Kofty). W  przypadku nagranych utworów i powielania ich na różnego typu nośnikach, wymagana jest zgoda dotychczasowego kompozytora  muzyki  oraz  spadkobierców autora),

b) utwór własnego autorstwa powstały w poetyce Jonasza Kofty lub utwór innych autorów piszących o tematyce szeroko pojętej wolności (wolności słowa, jednostki, narodów).

Jury Kwalifikujące uczestników do Koncertu Konkursowego może odrzucić, z powodów pozaartystycznych, propozycje, które odbiegają od w/w kryteriów festiwalu.

6. Uczestnicy zgłaszają swój udział w festiwalu nadsyłając Karty Zgłoszeń wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody
na przetwarzanie danych osobowych
(wg załączonego wzoru) oraz materiał dźwiękowy na CD lub pendrive z zarejestrowanymi piosenkami zgłoszonymi na festiwal do dnia  15 maja 2021r., na adres: Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy, ul. Podskarbińska 2, 03-833  Warszawa lub elektronicznie na adres jerzy.mamcarz@wp.pl.
7. W przypadku propozycji autorskich należy dodatkowo przesłać tekst  utworu.

8. Na podstawie nadesłanych materiałów jury zakwalifikuje wykonawców do Koncertu Konkursowego. W przypadkach uzasadnionych artystycznie, Jury Kwalifikujące może dopuścić do udziału w konkursie solistów, którzy wykorzystują podkłady muzyczne. Jury oczekuje, że laureaci konkursu, w Koncercie Finałowym, zaprezentują utwory w aranżacji i oprawie muzycznej identycznej, jak podczas Koncertu Konkursowego.

9. Festiwal odbędzie się w dniach 05 i 06 czerwca 2021 roku,  w Centrum Promocji Kultury, w Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy,  ul. Podskarbińska 2 w Warszawie.

10. Koncert  Konkursowy odbędzie się e dniu 05 czerwca 2021 roku, o  godz. 15:00, według harmonogramu ustalonego przez  jury  i  przekazanego uczestnikom najpóźniej na tydzień przed datą Festiwalu.

11. W  Karcie  Zgłoszenia  uczestnicy  zobowiązani    precyzyjnie  określić:

-  rider techniczny zespołów i  muzyków  towarzyszących solistom, krótką notatkę o sobie dla prowadzącego koncert,

- wykonawcę, tytuły piosenek, autorów, czas trwania, kolejność wykonywania utworów  oraz  kontakt (telefon, e-mail)  do  uczestnika  konkursu  lub  opiekuna.

12. Zgłoszenia  proszę  nadsyłać  tradycyjną  pocztą lub dostarczyć osobiście do Centrum Promocji Kultury przy ul. Podskarbińskiej 2, do pokoju 208 lub elektronicznie na adres jerzy.mamcarz@wp.pl

13. Uczestników festiwalu oceniać będzie Jury w składzie: Krzysztof  Dzikowski, Krzysztof  Heering, Paweł Sztompke, Jerzy Mamcarz, Stanisław  Klawe, Piotr  Bakal, Jan Kazimierz Siwek. Dopuszcza się ważność werdyktu  Jury w składzie nie mniejszym niż 4 osoby.

14. Jury przyzna I, II, III miejsca (Złoty, Srebrny i Brązowy Klucz), Nagrodę  ZASP za  najlepszą  interpretację  utworu  Jonasza Kofty, Kryształowy Kamerton, nagroda ZAKR, za  prezentację  najlepszego utworu autorskiego  lub  współautorskiego, Nagrodę  Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu   oraz wyróżnienia, którymi  będzie  zaproszenie  do  Koncertu  Finałowego z  udziałem  artystów  Warszawskiej  Sceny  Bardów.

15. W swojej ocenie Jury kierować się będzie następującymi kryteriami:

- dobór repertuaru dostosowany  do  możliwości wokalnych uczestnika

- interpretacja piosenek konkursowych

- dykcja,

- walory głosowe

- muzykalność

- walory  artystyczne  utworów  autorskich

- osobowość  sceniczna

 

16. Werdykt Jury, będący jednocześnie zaproszeniem do Koncertu Finałowego, zostanie przekazany uczestnikom w dniu Koncertu Konkursowego, godzinę po zakończeniu przesłuchań oraz opublikowany na cpk.art.pl.

Nagrody główne:

- I nagroda - Złoty Klucz 2020 – 3000 PLN

- II nagroda - Srebrny Klucz 2020– 2000 PLN

- III nagroda - Brązowy Klucz 2020 – 1000 PLN

Jury zastrzega sobie prawo innego podziału nagród.

 

17. Laureaci konkursu mają obowiązek udziału w Koncercie Finałowym.

 

18. Koncert Finałowy, w którym wystąpią Laureaci 2021 oraz artyści i sympatycy Stowarzyszenia  Warszawska  Scena  Bardów oraz  Gabriela Kurzac /Złoty Klucz 2020/ , odbędzie się 06 czerwca  2021r. o godz. 17:00   w Centrum Promocji Kultury                w Dzielnicy Praga-Południe  m. st. Warszawy.

 

19. Uczestnicy Festiwalu zobowiązują się do przestrzegania przepisów BHP i p.poż. obowiązujących w obiekcie Centrum Promocji Kultury, jak również Procedury Zachowania Bezpieczeństwa i Zasad Funkcjonowania Centrum Promocji Kultury w trakcie epidemii COVID-19, oraz do przestrzegania aktualnych obostrzeń i wytycznych wydanych przez GIS.

 

20. Kwestie nie ujęte w regulaminie rozstrzyga zespół Jurorski.

 

21. Wszystkich informacji dotyczących Konkursu udzielają:

- Jerzy Mamcarz tel. 726 55 60 12 – Warszawska Scena Bardów

- Kamila Korzybska tel. 22 277 08 04- Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe  m. st. Warszawy 

 

Jerzy  Mamcarz

Prezes Stowarzyszenia Warszawska Scena Bardów  

jerzy.mamcarz@wp.pl

 

Mirosław Salach

Dyrektor Centrum Promocji Kultury w Dzielnicy Praga-Południe. m. st. Warszawy 

sekretariat@cpk.art.pl

KARTA ZGŁOSZENIA


W tym tygodniu polecamy